Osvojenie a pestúnska starostlivosť

Ak uvažujete v rodine nad tým, že by ste chceli prijať dieťa z detského domova a vychovávať ho ako vlastné, tak vaše prvé kroky by mali viesť na Úrad práce, soc. vecí a rodiny v mieste Vášho bydliska.
Na Odbore sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vás sociálne pracovníčky oboznámia s celým procesom, ktorým musíte prejsť, kým si dieťaťa budete môcť vziať do rodiny. Na túto oblasť tiež platí Z. č. 305/2005.
V skratke ide o to, že najprv budete musieť absolvovať prípravu na osvojenie resp. pestúnsku starostlivosť. Ide o sociálno-psychologickú prípravu, ktorú môžete absolvovať bezplatne na úrade práce soc. vecí a rodiny alebo s poplatkom v akreditovanom subjekte (Návrat, Úsmev ako dar). O možnosti výberu by vás mal informovať aj soc. pracovník na úrade práce.

Celý proces prípravy je zároveň aj procesom skúmania toho, či vôbec máte kapacity (psychické, sociálne, morálne, finančné,...) na to, aby ste zvládli starostlivosť o „cudzie“ dieťa.  Preto sa nečudujte, ak od vás budú na úrade vyžadovať množstvo potvrdení a dokladov. Taktiež budete musieť absolvovať (ak ste pár – tak obaja) psychologické testy. Ale je to pochopiteľné, kedže štát vám zveruje do starostlivosti dieťa, ktoré ste nepriviedli na svet vy, ale niekto iný a dieťa má za sebou veľa krízových životných situácii a  zdedené gény po rodičoch ktorých nepoznáte. Jeho výchova nebude taká jednoduchá ako v prípade  vašich vlastných detí. Taktiež musí mať štát istotu, že zveruje dieťa do dobrých rúk.
Celý proces prípravy sa zakončí záverečnou správou, v ktorej vás odporučia - alebo neodporučia (aj to sa stáva) na zapísanie do zoznamu žiadateľov, ktorí majú záujem sa stať sa pestúnom alebo osvojiteľom. Ak obdržíte oznámenie, že ste zapísaní v zozname žiadateľov, tak už len čakáte.

Akonáhle budete v poradí a bude voľné dieťa, tak vám predložia na úrade práce jeho spis. Vy sa potom rozhodnete, či chcete dieťa navštíviť v detskom domove, alebo počkáte na iné dieťa. Len veľmi dlho nečakajte, lebo máte na to 2 roky, aby vás nakontaktovali na dieťa. Po 2 rokoch si totiž budete musieť urobiť aktualizáciu vašej prípravy (ak chcete zostať aj naďalej v zozname). V zásade platí, že ak sú vaše predstavy o dieťati vopred veľmi vyhranené (vek, pohlavie, etnikum,...) , tak čakáte dlhšie (aj 4 roky). Napr. ak ste ochotní prijať aj rómske dieťa, alebo povedzme dieťa 3-4 ročné, tak určite budete vybavení skôr než  keby ste čakali len na dieťa do 1r., dievčatko, nerómske...

Ak sa už rozhodnete pre konkrétne dieťa, na úrade Vám predložia všetky dostupné informácie o ňom a vybavia vám „vstup“ do detského domova za účelom stretnutia sa s vybraným dieťaťom. Tieto stretnutia sa nazývajú interakcie. Počet interakcii môže byť rôzny a závisí od okolností a samotného dieťaťa a aj vás ako žiadateľov. Môže to byť 10 interakcii, ale kľudne aj 20 interakcii. Na prvých interakciách počítajte s tým, že ste pre dieťa cudzími ľuďmi a preto sa celé stretnutie bude odohrávať na pôde detského domova a za prítomnosti osoby známej dieťaťu ( zväčša býva prítomný psychológ alebo sociálny pracovník detského domova). Prítomnosť psychológa je dôležitá aj preto, lebo z týchto stretnutí sa vypracováva správa, ktorá bude informáciou pre úrady a súd o tom, ako vaše zbližovanie s dieťaťom prebiehalo a či je v záujme dieťaťa aby bolo zverené ku vám do osvojenia resp. pestúnskej starostlivosti. Ale nebojte sa, prítomnosť psychológa nebude na všetkých interakciách, budete mať aj dosť príležitostí tráviť čas s dieťaťom sami, či mimo detského domova, niekde v parku, na ihrisku a pod. Pri tých všetkých radostiach, ktoré budete zažívať s dieťaťom sa nezabudnite pozrieť aj na svojho partnera/ku, či biologické deti ako to prežívajú oni. Je dôležité, aby si s budúcim členom rodiny vytvorili vzťahy všetci členovia vašej jadrovej rodiny. Starých rodičov a širších príbuzných zatiaľ nechajte bokom.

A na záver nezabudnite, že nič nemá byť nasilu, ani vzťahy s deťmi. Ak Vás dieťa odmieta aj pri 20 interakcii a nie je predpoklad, že sa to zmení, zrejme medzi vami „iskra“ nepreskočila a nemá význam  ďalej pokračovať. Bolo by to zbytočné utrpenie pre vás i dieťa. A na to vás upozorní aj detský domov.
Obyčajne tú iskru pocítite Vy skôr ako dieťa a bude vám na to stačiť prvých 3 až 5 stretnutí.