Kto sme a čo robíme

Rodinný detský domov, n.o. poskytuje starostlivosť o deti a mladých dospelých vo veku od 0 – 25 rokov, podľa Zákona č. 305/2005 o Sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, pobytovou formou. Na svoju činnosť máme udelenú akreditáciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Našimi zamestnancami sú profesionálni náhradní rodičia a odborný tím v zložení sociálne pracovníčky, psychologička, garant organizácie a riaditeľka zariadenia.

História Rodinného detského domova, n.o. sa začala písať v roku 2004 a zariadenie prešlo mnohými organizačnými zmenami. Na cestu profesionálnych náhradných rodín sme nastúpili v auguste 2009. Naše centrum pre deti a rodiny nemá zriadené výchovné skupiny. 

Kapacita nášho zariadenia je 18 detí. Špecializujeme sa na starostlivosť a výchovu maloletých detí v prostredí profesionálnych náhradných rodín v ich domácom prostredí, ktoré je prirodzeným výchovným činiteľom. Deti sa tak majú možnosť začleniť sa do bežného života rodiny, zažívajú spolupatričnosť v rodine, učia sa sociálnym zručnostiam, nadväzovať vzťahy, dôverovať, rešpektovať autority a osvojujú si ďalšie dôležité návyky i praktické zručnosti. Rodinné prostredie umožňuje napĺňanie individuálnych potrieb dieťaťa, vrátane individuálneho prístupu v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoja osobnosti dieťaťa. Starostlivosť o maloleté deti vykonávajú profesionálni náhradní rodičia v spolupráci s odborným tímom centra.

Máme tiež zriadenú skupinu mladých dospelých, ktorí obývajú samostatné priestory. Počas pobytu v zariadení mladí dospelí spolupracujú so sociálnym pracovníkom, ktorý ich podporuje v procese osamostatňovania, vedie ich k zdravému životnému štýlu a pomáha im s plnením úloh stanovených v pláne osamostatnenia. Cieľom podpory je plynulý prechod mladého dospelého k samostatnému životu.

Podrobné informácie o našej činnosti nájdete v programe nášho centra:

http://www.rdd.sk/program-centra-pre-deti-a-rodiny