Kto sme, čo robíme, prečo to robíme

Milí priatelia,

sme neštátny Rodinný detský domov n.o. a poskytujeme starostlivosť o deti a mladých dospelých vo veku od 0 – 25 rokov podľa Zákona č. 305 / 2005 o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Na svoju činnosť máme udelenú akreditáciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Momentálne sa staráme o 16 detí, ale chceli by sme ich prijať viac.
Starostlivosť o deti zabezpečujú naši zamestnanci -  profesionálni rodičia.
Okrem nich už nezamestnávame vychovávateľov, teda nemáme ani výchovné skupiny.
Deťom umožňujeme vyrastať v rodinnom prostredí, ktoré je prirodzeným výchovným činiteľom.  V profesionálnej rodine môže byť max. 6 detí. Naši profesionálni rodičia sa snažia vytvárať deťom rodinné prostredie so všetkým čo k tomu patrí. Deti sa tak učia pozorovaním bežného života rodiny, nakupujú, varia, upratujú, chodia na návštevy, robia si plány do budúcnosti, čítajú si s profi rodičmi rozprávky, študujú,  učia sa dôverovať dospelým a mať s nimi vzťah, rešpektovať autority, mať identitu, niekam patriť, zažívať spolupatričnosť v rodine, osvojiť si dôležité návyky a praktické zručnosti.
Systém profesionálnych rodín je novinka v oblasti starostlivosti o nechcené deti a my sme ju prijali ako základnú filozofiu. Všetky naše deti sú umiestnené v profesionálnych rodinách. Zvlášť je takáto starostlivosť významná  pre deti, ktoré nie sú právne voľné (nemôžu byť osvojené) a deti z veľkých súrodeneckých skupín, deti staršie ako 8 rokov, deti iného etnika, deti s určitým druhom postihnutia alebo psychickej poruchy či ochorenia, o ktoré nie je záujem ani v pestúnskej oblasti, a ktoré by nemali šancu na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti.
Takto znevýhodnené deti (nie vlastnou vinou) sa MY snažíme  umiestňovať v maximálnej miere do našich rodín a poskytnúť im to, čo im ich vlastní rodičia z rôznych dôvodov neposkytli. Robíme to s presvedčením, že len v zdravej rodine sa zakorenia správne návyky a vyrastie samostatná osobnosť schopná zaradiť sa do spoločnosti a viesť plnohodnotný život.
Na cestu profesionálnych rodín sme nastúpili v auguste 2009 a hoci začiatky  boli ťažké, chceme vo svojej práci pokračovať. Povzbudením sú nám prvé pozorovateľné výsledky u našich detí v oblasti správania a sociálnych vzťahov.
Pevne veríme, že najväčšou odmenou nám bude samostatný a zodpovedný život našich detí, keď opustia profesionálnu rodinu a založia si vlastnú rodinu. Dúfame, že nájdeme veľa priateľov a sympatizantov ktorým je naše zmýšľanie blízke, a ktorí nás v našej práci budú akýmkoľvek spôsobom podporovať. Sme vďační za akúkoľvek pomoc.

 

Ďakujeme. :-)

 

Mgr. Zuzana Ryšková
Riaditeľka
Rodinný detský domov n.o.