Ako sa stať profesionálnym rodičom

Presné podmienky, ktoré musí spĺňať fyzická osoba vykonávajúca ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine ( v skratke profi rodič) uvádza Z. č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V skratke ide o to, aby fyzická osoba mala dokončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou. Pokiaľ nemáte maturitu, bohužiaľ o prácu profesionálneho rodiča sa uchádzať nemôžete.

Druhou podmienkou tohto zákona je, že fyzická osoba musí absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 40 hodín, resp. 60 hodín. Jednoducho musíte absolvovať kurz profi rodiča alebo inak povedané prípravu profi rodiča. Túto prípravu vám zabezpečí bezplatne každý Úrad práce soc. vecí a rodiny v mieste Vášho bydliska. Taktiež môžete absolvovať prípravu aj v akreditovaných subjektoch: Úsmev ako dar a Návrat. Každý uchádzač sa môže slobodne rozhodnúť či dá prednosť štátnemu úradu alebo neštátnemu subjektu. Pri neštátnych si však musíte uvedomiť, že vás to bude stáť nejaký kurzovný poplatok. Po absolvovaní prípravy dostanete Osvedčenie o príprave alebo Certifikát. Na základe tohto dokumentu sa môžete uchádzať o prácu v akomkoľvek detskom domove na Slovensku. Zákonom predpísané podmienky ste splnili.

Ďalšie podmienky si už upravuje Detský domov sám podľa svojho zamerania a aktuálnych potrieb.

U nás v Rodinnom detskom domove, n.o., platí, že každý uchádzač o prácu profi rodiča nám zasiela štruktúrovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov (inak by sme si žiadosti nemohli nechať v databáze) a žiadosť o prijatie do zamestnania. My potom uchádzača kontaktujeme a pozývame na zoznamovací pohovor pri ktorom osvetlíme záujemcom všetky nejasnosti, zodpovieme na otázky a porozprávame o systéme práce profi rodiča. Na záver stretnutia si dohodneme termín stretnutia so psychológom. Ten s vami urobí pár testov (je to potrebné kedže ide o prácu s deťmi a vás nepoznáme). Ak všetko prebehlo dobre, tak nasleduje naša návšteva vo vašom byte alebo dome, kde chcete prácu vykonávať. Cieľom tejto návštevy je zoznámiť sa s celou vašou rodinou, ktorá bude do styku s našimi deťmi pravidelne prichádzať (manžel/ka, vaše biologické deti, starí rodičia- ak s vami žijú, a pod.) a taktiež nás zaujímajú vaše bytové resp. priestorové pomery. Jednoducho chceme vidieť do akej domácnosti deti umiestnime. Ak je všetko v poriadku, tak potom zostávate v našej databáze a čakáte na dieťa.

Naše deti sú umiestňované do detského domova priamo zo svojich biologických rodín alebo z iných zariadení a hneď ako k nám prijídu, sú umiestnené do profesionálnej rodiny. Nemáme výchovnú skupinu, takže začiatky bývajú náročné (kým dôjde k adaptácii- vzájomnému prispôsobeniu sa) pre dieťa ako aj pre jeho profesionálnu rodinu. Preto zo začiatku vás bude častejšie navštevovať náš odborný tím, ktorý vám bude k dispozícii pri výchovných ťažkostiach. Ale nie je to len o ťažkostiach, táto „práca“ je aj o radosti z úspechu (napr. keď dieťa začne zdraviť čo predtým nerobilo, alebo si zlepší prospech vašou zásluhou, dovolí aby ste ho pohladili, či príjde sa s vami rozlúčiť keď odchádza do školy v prírode, pripraví vám malý darček či poďakuje za obed, a pod.) Možno sa čudujete, prečo tieto samozrejmé momenty pokladať za úspech, keď vaše deti to robia automaticky od útleho detstva. Treba si uvedomiť z akého prostredia naše deti vychádzajú. Je to prostredie značne deprivujúce (poskytuje málo podnetov k rozvoju detskej osobnosti) a deti sú ponechávané v mnohých veciach samé na seba a na ulicu, resp. partiu kamarátov. Nemajú hranice robia si čo oni sami pokladajú za vhodné, pretože rodičovskému úsudku nemôžu dôverovať.

Preto je „práca“ profesionálneho rodiča veľmi široká, nie je to len o bežnej každodennej starostlivosti. Ide aj o snahu vybudovať si vzájomnú dôveru a vzťah, v ktorom sa budete navzájom spoznávať a rešpektovať. Dať dieťaťu hranice jeho správania, upevniť v ňom zdravé a prospešné návyky a niekedy aj potrestať za lotrovinu. Nie každý záujemca o profi rodičovstvo má kapacity, aby všetky aspekty tejto práce ustál. Preto robíme vyššie spomínané stretnutia a snažíme sa o čo najlepší výber našich zamestnancov.