Ako poukázať 2% dane?

 1. Čo najskôr požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených  preddavkov na daň
   
 2. Požiadajte tiež zamestnávateľa, aby Vám vystavil a vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (nájdete ho pod textom v tlačivách)
  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €;

  alebo

  • 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Potom si prečítajte Vyhlásenie (nájdete ho pod textom v tlačivách) a vypíšte ho spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.

  Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

Tlačivá:

 

Poznámky:

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.